• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2021 - Custom text here

Cyfrowa edukacja

Rekrutacja

COVID-19

Zawieszenia zajęć w oddziale 3 b

ZARZĄDZENIE nr 9/ 2020-2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
z dnia 16.03.2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale 3 b  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. , poz 1604), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Tychach

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony stacjonarne prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału 3b w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie             w okresie od dnia 17 marca 2021 roku do dnia  22 marca 2021 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału 3b w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

f t g m