• 1

    Budynek od ul. Krakowskiej

  • Rajd Kukuczki

  • Pasowanie na ucznia

  • 4

    Izba Regionalna

  • Dzień języków obcych

  • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2023 - Custom text here

🥇🥈🥉 REGULAMIN XV SZKOLNEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW

 1.Cele konkursu:

- promowanie uzdolnionych artystycznie uczniów naszej szkoły,

- kształtowanie umiejętności autoprezentacji,

- integracja społeczności uczniowskiej.

 2.Organizatorki: p. Justyna Jakubaszek, p. Grażyna Szafrańska

 3.Uczestnicy: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie. Uczestnikami mogą być soliści lub zespoły artystyczne.

Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: klasy   I-III

II grupa: klasy  IV-VIII

4.Kategorie, czas i sposób prezentacji:

Kategoria

Sposób prezentacji

Maksymalny czas trwania

Plastyczna – malarstwo (różne techniki), rzeźba,  orgiami, kolaż,  inne

3 – 5 prac

-------

Muzyczna (śpiew, gra na instrumencie)

2 utwory

10 min.

Taneczna

-----

10 min.

Recytacja

1 utwór

5 min.

Literacka:  -  poezja

                    -  proza

2 – 3 utwory

1 utwór

-----

-----

Teatr, kabaret, pantomima, sztuczki iluzjonistyczne

-----

20 min.

Robótki ręczne, modelarstwo

3 -  5 prac

-----

OMNIBUS – konkurs wiedzy ogólnej

test

-----

 

5.Sposób zgłaszania uczestników:

Zgłoszenia należy dokonać  u wychowawców klas  w terminie do 21 grudnia 2022 r.  (przez dziennik Librus lub osobiście). Wychowawca wpisuje chętnych uczniów na KARTĘ ZGŁOSZEŃ, którą następnie przekazuje Organizatorom Konkursu.

6.Termin i przebieg konkursu:

Podpisane prace w kategoriach: plastyczna, modelarska, literacka, robótki ręczne -

w wyznaczonych ilościach -należy złożyć do  15 lutego 2023 r. u wychowawców klas.

 Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów.

Przegląd twórczości w kategoriach muzyka, recytacja, taniec, teatr oraz konkurs OMNIBUS odbędą  się  w 2. połowie lutego. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i formie przesłuchania.

Komisje konkursowe wyłonią laureatów, którzy zaprezentują swój dorobek artystyczny

21 marca 2023 r. w czasie uroczystej gali „MŁODYCH TALENTÓW” 

7.Nagrody:

Laureaci otrzymają statuetki „TALENT” Szkoły  Podstawowej  nr 10  im. Jerzego Kukuczki

w Mikołowie oraz słodycze.   Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.

Kryteria przyznawania nagród reguluje osobny regulamin.

f t g m