• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • Rajd Kukuczki

 • Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Dzień języków obcych

 • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2023 - Custom text here

 

Egzamin ósmoklasisty 2023

 

Egzamin odbywa się w maju.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

 

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

 

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –3 lipca 2023 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - do 6  lipca 2023 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 6 lipca  2023 r.

 

UWAGA:

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uczniowie uczący się języka angielskiego i niemieckiego, wybierają spośród tych dwóch języków.

 

 • KOMUNIKAT O HARMONOGRAMIE:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

  

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ 
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne. 
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności. 
 •  KOMUNIKAT O MATERIAŁACH I PRZYBORACH:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf 

 • Komunikaty dotyczące  Egzaminu Ósmoklasisty znajdują się na stronie 

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/aktualnosci-eo/ 

 • Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

 www.cke.gov.pl

 www.oke.jaworzno.pl 

 • KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/informacje/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf

 

Do 28 września Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel (wychowawca) zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Najpóźniej do 30 września Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Najpóźniej do 17 października Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają Dyrektorowi szkoły opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (jeżeli dokument nie był złożony wcześniej). Jeżeli dokument zostanie wydany przez Poradnię po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Najpóźniej do 17 października Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu.

Do 21 listopada Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia pisemną informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Najpóźniej do 24 listopada rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpi po 21 listopada – Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Do egzaminu w terminie dodatkowym (12, 13 i 14 czerwca 2023 roku) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał na egzaminie z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem:

 http://wyniki.edu.pl

Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu Dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 roku od godziny 10.00.

Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 6 lipca 2023 r.

 Drodzy Rodzice:

Jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o dostarczenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku oraz dostarczenie Dyrektorowi szkoły przed egzaminem przyjmowanego leku, najpóźniej do 22 maja 2023 roku do godziny 13.00.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

www.oke.jaworzno.pl

Warto również odwiedzić stronę:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Dostosowanie form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających:

 • rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB
 • potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) –na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

 1. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabowidzących
 • niewidomych
 • słabosłyszących i niesłyszących
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
 • obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z zaburzeniem widzenia barw.
 1. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

4.  Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

– objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

– cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

 

 

 

 

f t g m