• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • Rajd Kukuczki

 • Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Dzień języków obcych

 • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2024 - Custom text here

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że zgodnie  z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego dalej „RODO”:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Mikołowie im. Jerzego Kukuczki ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, reprezentowana przez Dyrektora.

 1. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie pod adres siedziby Administratora
 3. telefonicznie pod nr tel. 32/2260169
 1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celu wykonania zdania realizowanego w interesie publicznym w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, a w szczególności  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
  2. Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
 2. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Szkoła powierza przetwarzanie danych osobowych pomiotom przetwarzającym dane osobowe. Podmiotem  przetwarzającym dane osobowe na rzecz Szkoły jest: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ul. Karola Miarki 9, które wspiera naszą działalność od strony księgowej, płacowej oraz firmy informatyczne wspomagające działalność od strony technicznej, a także firma Librus Spółka z o.o, sp. k. ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice, która  prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe w zakresie wizerunku  na stronie internetowej szkoły oraz na stronie /fanpage`u faceboka, (na podstawie wyrażonej Pani/Pana zgody), w celu promocji Szkoły.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony jest przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do sprzeciwu, a ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

 

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 1. umownym
 2. ustawowym lub
 3. warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

 

 

f t g m