• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2019 - Custom text here

Pedagog i psycholog

 

POBIERZ Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

                             

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

 mgr ILONA ŁOBEJKO

 

PEDAGOG SZKOLNY

 mgr EMILIA MOKRZYCKA

 

poniedziałek

 

10.30- 14.00

13.00-14.00 zajęcia dodatkowe

 

 

7.45-14.45

wtorek

 -----------------  

07.45 – 11.45

środa

 8.30-12.30  

12.30-14.30

w tym 12.45-13.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

13.45-14.45 rewalidacja

czwartek

  -----------------  

7.45-14.45

w tym

7.45-8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

piątek

 10.30-12.30  

7.45- 14.45

w tym

12.00-13.00 zajęcia dodatkowe

12.45-13.45 rewalidacja

 

Praca pedagoga i  psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie  poczucia bezpieczeństwa i świadomości  własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia własnego miejsca w środowisku szkolnym.

Współpracując z wychowawcami, nauczycielami, organami szkoły oraz organizacjami pozaszkolnymi oferują pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

 • porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców, kształtowania i wzmacniania ich umiejętności wychowawczych
 • prowadzenia działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
 • udzielania pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • koordynacji działań dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • doskonalenia umiejętności szkolnych, społecznych, udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych,
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów – indywidualnych ( terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) i grupowych (warsztaty)
 • współpracy z instytucjami w zakresie dotyczącym pracy szkoły oraz pomocy dziecku i rodzinie (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Świetlice Środowiskowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.)

 

f t g m