• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

Pedagog i psycholog

 

POBIERZ Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

 

mgr ILONA ŁOBEJKO

PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr EMILIA MOKRZYCKA

poniedziałek

10.15- 16.00

7.45-10.45

wtorek

8.15-15.00

8.00-12.00

środa

10.00-13.00

8.00-14.30

czwartek

8.00-11.00

8.00-14.30

piątek

8.00-11.00

12.15-15.15

 

Praca pedagoga i  psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie  poczucia bezpieczeństwa i świadomości  własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia własnego miejsca w środowisku szkolnym.

Współpracując z wychowawcami, nauczycielami, organami szkoły oraz organizacjami pozaszkolnymi oferują pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

 • porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców, kształtowania i wzmacniania ich umiejętności wychowawczych
 • prowadzenia działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
 • udzielania pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • koordynacji działań dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • doskonalenia umiejętności szkolnych, społecznych, udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych,
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów – indywidualnych ( terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) i grupowych (warsztaty)
 • współpracy z instytucjami w zakresie dotyczącym pracy szkoły oraz pomocy dziecku i rodzinie (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Świetlice Środowiskowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.)

 

f t g m