• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • Rajd Kukuczki

 • Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Dzień języków obcych

 • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2023 - Custom text here

 

Pedagog i psycholog

 

 

 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Pomóż sobie i innym

 

 

 

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

 mgr ILONA KARPIŃSKA

 

 

PEDAGOG SZKOLNY/

PEDAGOG SPECJALNY

 mgr EMILIA MOKRZYCKA

 

poniedziałek

 8.00- 12.00  8.00- 15.00

wtorek

 8.00- 13.00  8.00- 12.30

środa

 9.00-15.00  14.00- 16.00

czwartek

 9.00- 14.00  7.00- 12.30

piątek

 8.00-10.00  8.00-15.00

 

Praca pedagoga i  psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie  poczucia bezpieczeństwa i świadomości  własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia własnego miejsca w środowisku szkolnym.

Współpracując z wychowawcami, nauczycielami, organami szkoły oraz organizacjami pozaszkolnymi oferują pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

 • porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców, kształtowania i wzmacniania ich umiejętności wychowawczych
 • prowadzenia działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
 • udzielania pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • koordynacji działań dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 • doskonalenia umiejętności szkolnych, społecznych, udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych,
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów – indywidualnych ( terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) i grupowych (warsztaty)
 • współpracy z instytucjami w zakresie dotyczącym pracy szkoły oraz pomocy dziecku i rodzinie (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Świetlice Środowiskowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.)

 

f t g m