• 1

    Budynek od ul. Krakowskiej

  • Rajd Kukuczki

  • Pasowanie na ucznia

  • 4

    Izba Regionalna

  • Dzień języków obcych

  • Pasowanie na przedszkolaka

Copyright 2023 - Custom text here

Międzynarodowego Projekt Edukacyjny pt. Czytam z klasą lekturki spod chmurki

Klasa 1a w tym roku szkolnym bierze udział w IV edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Tegoroczna edycja pod kryptonimem Podróżowanie przez czytanie idealnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Projekt  już od 3 lat wspiera rozwój czytelnictwa wśród dzieci szkół podstawowych. Realizacja projektu jest świetną zabawą, podczas której uczniowie pogłębiają wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.
Dotychczas zrealizowaliśmy pierwszy moduł projektu pt. Podróże po Polsce. Nauczyciel przeczytał uczniom lekturę pt. Pilot i ja, której autorem jest Adam Bahdaj. Następnie uczniowie z pomocą nauczyciela uzupełnili i ozdobili wydrukowane wcześniej lekturniki. Wykonali również zadanie, polegające na włożeniu do pudełka różnych przedmiotów kojarzących się z przeczytaną lekturą. Każde dziecko otrzymało pamiątkowe wąsy pilota. W klasie utworzono także gazetkę tematyczną, na której przedstawiono bohaterkę całego projektu, uśmiechniętą chmurkę Tosię.

Puk, puk. Kto tam? Depresja.Biblioterapia- kojąca moc książki.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie pojawiającym się coraz częściej stanom depresyjnym u młodzieży, poprzez oddziaływanie już na najmłodszych uczniów. Głównym założeniem projektu jest wyposażenie najmłodszych w umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, pokonywania trudności, radzenia sobie z sytuacjami traumatycznymi. Wszystko to za sprawą zajęć biblioterapeutycznych. Wykorzystując celowo dobrane teksty literackie o walorach terapeutycznych pozwalamy najmłodszym utożsamić się z bohaterem, który być może tak jak oni, nie radzi sobie z nieśmiałością, nie potrafi budować właściwych relacji rówieśniczych, nie potrafi panować nad swoją złością, a może odczuwa lęk. Utwór literacki jest każdorazowo kanwą do pracy nad daną sytuacją czy problemem, a w efekcie uczniowie uświadamiają sobie, że zawsze jest wyjście z danej sytuacji. Ponadto udział w projekcie pozwoli stworzyć małe magiczne miejsce w szkole, w którym uczniowie będą mogli znaleźć ukojenie dla duszy, ale o tym wkrótce...

Niech to będzie mała, miła niespodzianka 😊

Projekt autorstwa Katarzyny Andreyki-Wilk, który został doceniony przez Kapitułę Konkursową w ogólnopolskim konkursie Projektanci Edukacji.

Moi Przyjaciele z Literkowa

Moi Przyjaciele z Literkowa-
Program nauki ortografii, którego założeniem jest wyposażenie dzieci
w wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii
poprzez zastosowanie różnorodnych form teatralnych.
Stwarza on również odbiorcom okazję do rozwoju zarówno osobowościowego,
jak i intelektualnego.

Realizacja: p. Katarzyna Andreyka-Wik

 

 

 

 

 Ekoeksperymentarium

Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/openclipart-vectors-30363/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=158805"> OpenClipart-Vectors</a> z <a href="https://pixabay.com/pl//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=158805"> Pixabay</a>Ekoeksperymentarium- Projekt ekologiczny, który uczy i rozwija
dobre profilaktyki ekologiczne u dzieci.
Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę
- wszystko w przystępnej formie gry odzwierciedlającej codzienne czynności.

Realizacja: p. Katarzyna Andreyka-Wik

 

 

 ABC Empatii

ABC Empatii, to projekt Czepczyński Family Foundation,
który ma na celu likwidację barier i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi,
a także zmianę myślenia i negatywnych postaw.
Głównym celem projektu jest poprzez edukację najmłodszych
prowadzić do społecznego zrozumienia i przejawiania empatii
w stosunku do ludzi z niepełnosprawnościami, a także do ich aktywizacji.


Realizacja: p. Katarzyna Andreyka-Wik

 

 

 

Co mały Jaś musi wiedzieć, aby duży Jan właściwie szacował pieniądze?


Motywacją do wprowadzenia innowacji jest potrzeba rozwijania u dzieci umiejętności dostrzegania własnego potencjału, przełamywania barier strachu czy niepewności. Chęć stworzenia sytuacji podczas której uczniowie przekonają się w jakiej roli czują się najlepiej,
jakie są ich predyspozycje. Czy odpowiada im rola osoby decydującej/dominującej czy jednak bezpieczniej czują się  jako wykonawcy czyjegoś planu.

Cele:


* Wzbudzenie u ucznia  zainteresowania otaczającym go światem,
* Rozbudzenie postaw przedsiębiorczych,
* Kształtowanie umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej  organizacji pracy w małych grupach,
* Kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Innowacja pedagogiczna, autorem której jest Katarzyna Smolka, realizowany wraz z uczniami klasy 2a.

Uniwersytet Dzieci. Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy i waży?

Realizowany od października 2022r. do czerwca 2023r.

Motywacją do realizacji projektu było rozwijanie potencjału twórczego
i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów,
wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać.

Cele:

 * Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
* Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.


Projekt edukacyjny realizowany jest przez Katarzynę Smolkę wraz z uczniami klasy 2a.

 

 

  

Mikołów moje miasto, moja historia


Realizacja: od października 2022r. do czerwca 2023r.


Głównym założeniem projektu jest rozwijanie u uczniów
poczucia przynależności lokalnej w kontekście kulturowym oraz historycznym.
Przenoszenie treści kulturowych i historycznych
z pokolenia na pokolenie stanowi podstawę zakorzenienia w przyszłości.


Ważnym elementem projektu jest nabywanie i poszerzanie wiedzy
o dawnych dziejach Mikołowa mających wpływ na dzisiejsze ukształtowanie się i kulturę miasta.


Projekt własny realizowany jest przez Katarzynę Smolkę wraz z uczniami klasy 2a,
przy współpracy Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego.


W świecie Montessori

Organizatorkami III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego W świecie Montessori są: AnitaSopala, Agata Spyrka, Joanna Bochenek z Niepublicznego Przedszkola Pod Kasztanami w Zbylitowskiej Górze oraz strona na FB: Nauczycielka Montessori.

CEL:
- promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori;
- wprowadzenie elementów pedagogiki Marii
Montessori w placówkach niemontessoriańskich

CZAS TRWANIA: Projekt trwa od 1 października 2022 do 30 maja 2023.

FORMUŁA PROJEKTU:

- 8 miesięcy i 8 montessoriańskich tematów do poruszenia i zrealizowania; każdy temat zawiera propozycje realizacji

Prowadząca:p. Anna Janasik

Międzynarodowy projekt edukacyjny Kreatywne prace plastyczne - III edycja
na rok szkolny 2022/23.

Projekt jest realizowany od drugiego półrocza w grupie Bystrzaków jest to grupa 3/4-latków.

Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest autorka bloga plastycznego - Kreatywne Prace Plastyczne.

1. Cele główne:


* Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i
wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania
plastyczne.
* Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
* Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z
nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

2. Cele szczegółowe:


* Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie
motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania,
pamięci, uwagi i mowy.
* Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
* Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne
możliwości.
* Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie
materiałów zawierających plastik.
* Współpraca nauczycieli - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

 Każdy nauczyciel wykonuje z dziećmi minimum 9 zadań poznając tym samym różne techniki plastyczne
Projekt trwa do maja 2023r.

Prowadząca:. p. Anna Janasik

 

Drużyna SIR PET-ERA

Jest to program ekologiczny, którego celem jest zwiększanie świadomości dotyczącej segregacji odpadów 🗑 🗑 🗑, zwłaszcza z tworzyw sztucznych.

Realizacja: Wanda Ziaja, Marek Pokuta, Klaudia Mika, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Uczestnicy projektu: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, klasy starsze: 4b, 4c, 6b, 8a

Terapia ręki dla każdego

Ogólnopolski Projekt edukacyjny Terapia ręki dla każdego.
Projekt zawiera kluczowe obszary wspomagania w dążeniu do precyzji motoryki małej:
1. Sprawność fizyczna 🤾
2. Równowaga
3. Napięcie mięśniowe
4. Funkcje wzrokowe 👀
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Zmysł dotyku
7. Manipulacja
8. Dysocjacja Palców i opozycja kciuka 🖖
9. Zabawy grafomotoryczne.

Uczestnicy: grupa przedszkolna  -Pytalscy

Realizacja: p.Agata Szerszeń

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować

Program ten  ma na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Podczas zajęć z kodowania uczniowie uczestniczą w zabawach i zadaniach rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie 💡, uczą się zadaniowego podejścia do stawianych problemów 📟, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych. Wprowadzenie nauki programowania  💻daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat 📠.
Celem programu jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci, a także rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych.

Realizacja: p. Wanda Ziaja
Uczestnicy projektu: uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Przyjaciele Zippiego

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

W trakcie spotkań dzieci uczą się:  

- jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać 👫
- jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, 💏
- jak rozwiązywać konflikty,
- jak zachowywać się w nowych sytuacjach,
- jak radzić sobie z trudnościami 🙋

Realizacja: p. Wanda Ziaja, p. Agnieszka Rzepka
Uczestnicy projektu: klasa 1a, 1c

f t g m