• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

Egzamin ósmoklasisty

Jak radzic sobie ze stresem egzaminacyjnym

Informacja o zasadach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w czasie EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY

 UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

 Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne są na stronie https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/Znajduje się tam:

 • informator o egzaminie ósmoklasisty
 • komunikaty dotyczące egzaminu
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne, w tym arkusze z poprzednich lat

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Uczeń przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin odbywa się w dniach 24 – 26maja 2022 r. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym 13 – 15 czerwca 2022 r.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. 24 maja 2022 r.– egzamin z języka polskiego. Rozpoczęcie o godz. 9.00, czas trwania – 120 minut
 2. 25 maja 2022 r.– egzamin z matematyki. Rozpoczęcie o godz. 9.00, czas trwania – 100 minut
 3. 26 maja2022 r.– egzamin z języka obcego nowożytnego. Rozpoczęcie o godz. 9.00, czas trwania – 90 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia

Wyniki będą ogłoszone1 lipca 2022 r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu będą wydawane 8 lipca 2022 r.w sekretariacie szkoły.Szczegóły podamy pod koniec roku szkolnego.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

f t g m