• 1

  Szkoła Podstawowa nr 10

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  W izbie regionalnej

 • Jasełka

Copyright 2020 - Custom text here

Zasady rekrutacji

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie ogłasza nabór
do kl. I na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja dotyczy dzieci z rocznika:

2013

2012 jeśli w zeszłym roku były odroczone z obowiązku szkolnego

2014 – na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola, konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjmowania dzieci do szkoły:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia druku Zgłoszenie dziecka do szkoły oraz ankiety personalnej.

Zgłoszenie oraz ankietę można pobrać ze strony internetowej (zakładka Rekrutacja – Dokumenty. BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE OBU DOKUMENTÓW NA JEDNEJ KARTCE) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 Termin dostarczenia zgłoszenia do sekretariatu szkoły od 3 do 17 lutego 2020 r.

UWAGA: Zgłoszenie muszą wypełnić rodzice wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, nawet jeśli starają się o przyjęcie do innej szkoły. Należy wtedy zaznaczyć na zgłoszeniu, że rodzice złożyli lub będą składać wniosek do innej placówki.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z:

 • Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 428/19/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku oraz
 • Uchwałą nr XXVII/598/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej ilości punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

w następujący sposób:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają Wniosek, który można pobrać ze strony internetowej (BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE OBU STRON NA JEDNEJ KARTCE) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00
 2. Wraz z wnioskiem rodzice składają oświadczenie o spełnieniu kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 3. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 23 do 31 marca 2020 r.
 4. 20 kwietnia 2020 r.komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły poda do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 5. W dniach 21 – 27 kwietnia 2020 r. rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do szkoły.
 6. 28 kwietnia 2020 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 7. Kandydaci spoza obwodu będą przyjęci do SP 10 w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

4 marca 2020 r. zapraszamy rodziców z dziećmi na Dzień otwarty szkoły.

DOKUMENTY DO POBRANIA i INNE INFORMACJE znajdują się w zakładce REKRUTACJA po lewej stronie

 

f t g m