• 1

  Budynek od ul. Krakowskiej

 • 2

  Rajd Kukuczki

 • 3

  Pasowanie na ucznia

 • 4

  Izba Regionalna

 • Jasełka

Copyright 2022 - Custom text here

Zasady rekrutacji

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
ogłasza nabór
do kl. I na rok szkolny 2021/2022

 Rekrutacja dotyczy dzieci z rocznika:

2014

2013 jeśli w zeszłym roku były odroczone z obowiązku szkolnego

2015 – na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola, konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjmowania dzieci do szkoły:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia druku Zgłoszenie dziecka do szkoły oraz ankiety personalnej.Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Zgłoszenie oraz ankietę można pobrać ze strony internetowej (zakładka Rekrutacja – Dokumenty) BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE OBU DOKUMENTÓW NA JEDNEJ KARTCE) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 Termin dostarczenia zgłoszenia do sekretariatu szkoły od 1 do 19 lutego 2021 r.

UWAGA: Zgłoszenie muszą wypełnić rodzice wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, nawet jeśli starają się o przyjęcie do innej szkoły. Należy wtedy zaznaczyć na zgłoszeniu, że rodzice złożyli lub będą składać wniosek do innej placówki.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają rekrutacji zgodnie z:

 • Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 816/33/21 z dnia 3lutego 2021 roku oraz
 • Uchwałą nr XXVII/598/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej ilości punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

w następujący sposób:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają Wniosek, który można pobrać ze strony internetowej (BARDZO PROSIMY O WYDRUKOWANIE OBU STRON NA JEDNEJ KARTCE) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00
 2. Wraz z wnioskiem rodzice składają oświadczenie o spełnieniu kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 3. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 08 do15 marca 2021 r.
 4. 31marca 2021 r.komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły poda do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 5. W dniach 01 – 15 kwietnia 2021 r. rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do szkoły.
 6. 16 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 7. Kandydaci spoza obwodu będą przyjęci do SP 10 w miarę posiadania wolnych miejsc.

 Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się w  menu REKRUTACJA po lewej stronie witryny.

f t g m